QR Code en 2G(evangenis)

De QR code en het 2g systeem zijn grove schendingen van de Nederlandse grondwet

Het recht op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam (artikel 11) en Het recht op de lichamelijke integriteit (artikel 10).
Het respecteren van deze grondrechten zijn nu uiterst actueel omdat onze regering feitelijk aan deze grondrechten tornt met het willen dwingen tot vaccineren, wat een schending is van beide grondrechten.

Het is een goede traditie in Almelo dat bij de opening van een raadsvergadering een Almeloos raadslid een spreektekst houdt over een artikel in De Nederlandse Grondwet of over de Fundamentele rechten van de Mens.

Forum voor Rechts sprak tijdens de raadsvergadering van 9 maart 2021 onder andere over het recht op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam (artikel 11) en het recht op de lichamelijke integriteit (artikel 10). Een deel van deze tekst herhaalde raadslid Pol een half jaar later weer in de Almelose raadszaal toen de QR code in het maatschappelijke leven van Almelo haar intrede deed en het 2g systeem er dreigde aan te komen.

Raadslid Pol legt deze grondrechten uit en waarom deze zo immens belangrijk zijn.

Voorzitter, vandaag zal ik spreken over artikel 10 in combinatie met artikel 11 van de grondwet.

Het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam is in artikel 11 neergelegd. Afzonderlijke opneming van dit recht naast de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van artikel 10 van de grondwet geeft expliciet uitdrukking aan de belangrijke betekenis van het recht op de onaantastbaarheid van ons lichaam in onze rechtsorde en sluit tevens de onzekerheid over de grondwettelijke bescherming daarvan uit.

Grondwettelijk heeft dus iedereen in Nederland het recht om zelf te bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt. Dit artikel hoort bij artikel 10 (Het recht op privacy). Iedereen is de baas over zijn eigen lichaam. De overheid mag niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Ook anderen mogen niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Niemand mag je bijvoorbeeld pijn doen. Ook mag niemand je medicijnen geven, als je dat niet wilt. Zelfs medische keuring, of het knippen van je haren mag niet, als je daarvoor geen toestemming geeft.

In het huidige Corona crisistijdperk is belangrijk om dit nog eens goed tot ons allen te laten doordringen. Er zijn wel uitzonderingen. De uitzonderingen staan in de wet. Denk hierbij aan de bijvoorbeeld de politiewet.

In de visie van professor Kortman respecteert en waarborgt Nederland met deze twee grondrechten de menselijke waardigheid.

Waarom benoem ik dus deze twee grondrechten? Omdat zij separaat in de grondwet staan. Maar eigenlijk behelst het grondwettelijke recht van artikel 10 alles al. Dat vinden de meesten rechtsgeleerden ook. Of om Bunschoten te citeren:
“Aangenomen mag worden dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van art. 10 de onaantastbaarheid van het menselijk leven mede omvat. Art. 11 bevat eenzelfde beperkingsclausule als art. 10 lid 1 en is uit strikt juridisch oogpunt dan ook overbodig. Het heeft slechts een explicatieve betekenis.”

Kortom het grondwettelijke recht op bescherming van de lichamelijke integriteit vinden wij in Nederland zo belangrijk dat wij hier een separaat grondrecht voor op stelden.

Annelien Kappeyne van de Coppello (VVD) zei op 14 mei 1979 “Het recht op eigen lijf (…) is het meest primaire, en naar moderne opvattingen ook het meest finale recht van de mens”. Dat is een uitspraak die inmiddels ruim 40 jaar geleden is geweest van een vrouwelijke politica. Heel treffend verwoord.

Het is echter daarom des te schrijnender dat er een stoomtrein door het politieke klimaat dendert gevuld met vergif die het politieke klimaat en dus het hele land van binnen uit vergiftigd. Deze twee grondrechten worden door onze gekozen eigen volksvertegenwoordigers en door gevestigde landelijke en lokale partijen verkwanselt in een heel rap tempo.

Ruim 75 jaar geleden is er een einde gekomen aan de schendingen van de fundamentele rechten en vrijheden van de mens gepleegd tijdens 2de wereldoorlog. Vele heldhaftige mannen en vrouwen hebben toen en de 75 jaren erna hun leven gegeven omdat zij stonden voor fundamentele waarden. Fundamentele vrijheden. Fundamentele rechten. De mensenrechten schendingen gepleegd in de Tweede Wereld oorlog mochten nooit meer gebeuren.

Het was de start van Mensenrechten verdragen zoals de Universele verklaring van de rechten van de Mens en het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens.

“Het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam is in artikel 11 van onze grondwet neergelegd. Afzonderlijke opneming van dit recht naast de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van artikel 10 geeft expliciet uitdrukking aan de belangrijke betekenis van het recht op de onaantastbaarheid van ons lichaam in onze rechtsorde en de grondwettelijke bescherming daarvan.

Grondwettelijk heeft dus elke inwoner van Nederland het recht om zelf te bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt. Grondwettelijk is een mens dus baas over zijn eigen lichaam. De Nederlandse overheid mag niets met jouw lichaam doen, als jij dat niet wilt. Dit betekent dat niemand jou een vaccinatie mag geven, als jij dat niet wilt. Dit betekent ook dat je niet gedwongen mag worden je te laten vaccineren. Nederland respecteert en waarborgt met deze twee grondrechten de menselijke waardigheid. “Het recht op eigen lijf (…) is het meest primaire, en naar moderne opvattingen ook het meest finale recht van de mens”.

Hoe diep is ons land inmiddels in 8 maanden verder gezonken. Ongevaccineerden zijn inmiddels uitgesloten van de horecafaciliteiten, sport, zwemmen, cultuur etc. En het uitroken van de ongevaccineerden gaat telkens een stap verder. Wellicht dat ongevaccineerde Almeloers binnen een paar weken niet meer op de werkvloer mogen verschijnen.

De kans is zeer groot dat ongevaccineerde Almeloers over een paar weken uitgesloten worden van bepaalde winkels. Uitgesloten worden van het gebruiken maken van dierenparken en pretparken. Hele gezinnen die buiten het maatschappelijke leven worden gezet.