Standpunten 2022

Forum voor Rechts in het kort

Forum voor Rechts wil lokaal een focus leggen op het stoppen van de huidige corona maatregelen met bijbehorende QR codes, lockdowns en beperkingen.
Dit zijn grove schendingen van de mensenrechten die in een rechtstaat als Nederland niet thuishoren.
De coronamaatregelen leiden tot immense financiële schade bij lokale ondernemers. Daarnaast tot sociale uitsluiting, eenzaamheid, geestelijke en lichamelijke gezondheidsklachten en tot een toename van geweld in o.a. gezinssituaties.
Corona is een blijvend virus waar we als samenleving mee moeten leren leven.

1 op de 10 gezinnen in Almelo leeft onder de armoedegrens. Dit heeft zijn weerslag op het gehele gezinsleven en met name de jonge kinderen, maar ook op de maatschappij als geheel. Kinderen beginnen door deze armoede al op een achterstand.

Door de armoede worden veel huishoudens getroffen door grote telkens oplopende schulden wat leidt tot een uitzichtloos bestaan.
De armoede in Almelo zal door de geld slurpende duurzaamheidswaanzin alleen maar toenemen in omvang en dat raakt vooral de mensen met een kleine beurs.

Forum voor Rechts wil geen dure energie maatregelen in Almelo en geen weilanden vol zonnepanelen.
Forum voor Rechts richt zich ook op veiligheid van o.a. vrouwen en kinderen.
Vrouwen en kinderen moeten thuis en op straat veilig zijn.
De Almelose straten mooi, schoon en veilig!

Forum voor Rechts verafschuwt de huidige verkettering van de boeren.
Forum voor Rechts heeft onze boeren hoog in het vaandel.
Geen boeren geen eten.

En naar aanleiding van de stellingen van de kieskompas, hebben we onze standpunten betreffende deze thema’s verduidelijkt. Klik op onderstaande stellingen.

 1. De gemeente moet meer geld uitgeven aan extra BOA’s (ordehandhavers).
 2. In plaats van strenger optreden tegen overlastgevende jongeren, moet de gemeente geld uittrekken voor activiteiten voor jongeren.
 3. In plaats van preventie moet er meer geld naar een harde aanpak van drugsoverlast
 4. De gemeente moet meer geld uittrekken voor fietsverkeer, ook al gaat dat ten koste van het autoverkeer
 5. De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom moet overal naar 30 km/u
 6. In het centrum van Almelo moet twee uur gratis parkeren worden ingevoerd
 7. Er moeten meer woningen gebouwd worden, ook al gaat het ten koste van het buitengebied
 8. In plaats van sociale huurwoningen, moeten er meer koopwoningen gebouwd worden
 9. De gemeente Almelo mag meer locaties aanwijzen voor de huisvesting van arbeidsmigranten
 10. Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen voorrang krijgen op sociale huurwoningen
  ————————————————————————————-
 11. Bij de toewijzing van sociale huurwoningen mag de gemeente mensen weigeren die eerder overlast hebben veroorzaakt
 12. Om het toerisme te bevorderen moet de gemeente het Almelo-Nordhorn kanaal bevaarbaar maken
 13. Er moet een tweede XL Businesspark komen in Almelo
 14. De tijdelijke uitbreiding van terrassen – vanwege corona – moet permanent worden
 15. De gemeente mag regels hanteren voor boerenbedrijven, die strenger zijn dan de landelijke regels
 16. De gemeente moet het verwerken van afval aan de markt overlaten en dus haar aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf (Twence) verkopen
 17. Almelo moet nauwer samenwerken met andere gemeenten in Twente, ook al gaat besluitvorming hierdoor langzamer
 18. Er moet meer openbaar groen komen in de stad Almelo, ook al moeten parkeerplaatsen hiervoor verdwijnen
 19. In het buitengebied van Almelo mogen grote windmolens geplaatst worden
 20. Er mogen zonnepanelen op weilanden worden geplaatst, ook al gaat dat ten koste van landbouwgrond
  ————————————————————————————-
 21. De gemeente moet zich verzetten tegen de komst van een megastal bij Aadorp
 22. Alle woningen in Almelo moeten zo snel mogelijk van het gas af
 23. In plaats van inwoners afval te laten scheiden, zou de afvalverwerker dat moeten doen (nascheiding)
 24. Er moeten strengere regels komen voor het kappen van bomen
 25. Om lokale voorzieningen in stand te houden, mag de OZB (belasting op huizenbezit) worden verhoogd
 26. De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving
 27. De gemeente moet meer geld uitgeven aan kunst en cultuur, ook als daardoor de lokale belasting omhoog gaat
 28. Buurthuizen mogen volledig betaald worden door de gemeenten
 29. Om marktwerking in de zorg tegen te gaan moet de gemeente een eigen zorgorganisatie oprichten, ook als er daardoor minder keus in zorgaanbieders is
 30. Almelo mag meer asielzoekers opvangen