Bomen, Kappe Nou?

Stelling 24:
Er moeten strengere regels komen voor het kappen van bomen

Inwoners van Almelo die een boom wilden kappen moesten hiervoor een vergunning aanvragen. De gemeente Almelo heeft de “Gedragscode Flora- en Faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen” en de “Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting” van toepassing verklaard op de gemeente Almelo. (Bron: nota Kapitaalgoederen openbare ruimte).

Volgens de gemeente Almelo zorgen deze gedragscodes dat er geen schade aan beschermde planten en/of dieren ontstaan. In 2017 heeft Almelo de regels voor het kappen van bomen flink verruimd.

Forum voor Rechts wil de bestaande Almelose regelgeving onder de loep nemen om te bezien of deze voldoende bescherming biedt tegen ongerijmde bomenkap.

Almelo profileert zich als een boomrijke en groene stad.
Het Almelose beleid moet dan ook rijmen met waar Almelo stelt voor te staan.

“Een kapvergunning aanvragen is sindsdien niet meer nodig voor bomen die geen monumentale of bijzondere betekenis hebben. Althans, voor wat betreft bomen op particulier terrein. Bomen op gemeentegrond vallen nog niet onder die regeling, maar dat gaat veranderen. Het college van burgemeester en wethouders vindt dit onderscheid onnodig en schrapt de noodzaak van een kapvergunning.
De meldingsplicht vervalt ook voor bomen op particulier terrein die dikker zijn dan 30 centimeter doorsnee op een hoogte van 1,30 meter en voor dunnere bomen die deel uitmaken van een groep of rij van minimaal zes bomen.”

Almelo heeft in 2010 455 bomen een beschermde status gegeven. Die mogen niet worden gekapt. “Ze krijgen van de gemeente Almelo het predikaat ‘monumentaal’ of ‘bijzonder’, waarbij monumentale bomen volgens de gemeentelijke criteria nog nét iets méér bijzonder zijn dan bijzondere bomen.”

Bronnen:
https://www.tubantia.nl/almelo/meldingsplicht-voor-kappen-dikke-bomen-vervalt~aa1ed7a2/#:~:text=ALMELO%20%2D%20Het%20kapbeleid%20van%20de,is%20onnodig%2C%20meent%20het%20gemeentebestuur.

https://www.tubantia.nl/almelo/almelo-telt-138-monumentale-bomen-en-317-bijzondere~a2b8d1e8/